Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr CCH/15 8 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Warszawie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Nowy Sącz oraz chojnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Minghui Gems Factory, Krakowska Fabryka Armatur S.A. , Markowe-Używane Skutery oraz Motocykle, KOB-MAR Marek Kobiella, „ELART” , „OPAX” ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ SPÓŁKA JAWNA, Biuro Raj Wasilewski , Era Ewaluacji Sp. z o.o., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, MABION S.A., Stal i projekt Jacek Sobolewski, Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , Escal Sp. z o.o., Zakład Stolarski Roman Wielgosz, KRAMO Krawczyk H. Krawczyk J. Mocarski J.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.