Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr NBO/83 4 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Agenda debata podczas seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Ocena sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Konferencje w Łodzi
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wschowski oraz m. Tychy

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., Wrocławskie Przeds. Budownictwa Przem. Nr 2 „WROBIS” S.A., SCANCLIMBER Sp. z o.o., Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. Sprzedaż i naprawa sprzętu medycznego, Telewizja Kablowa „SATEL” Sp. z o.o. , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , BM Technologies , DYWILAN , Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, KRK Karol Kirycki, Speednet Sp. z o.o., ZETKAMA , BSC Drukarnia Opakowań , MTCE Media , JJW – J. Karpiński, J. Rudnicki, W. Lewin

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.