Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr GMK/58 3 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Weryfikacja stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Spotkania team building w Karpaczu
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: pabianicki oraz ostrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary „Warka” Sp. z o.o., Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., INVEST-AUTO, F.H.U.P. AVEK sprzęt medyczny, części zamienne, Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI , „TS SYSTEMS” , ABD Aneta Dobilis, E-KUCHNIA , INETSERVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią – Spółka Komandytowo-Akcyjna, NBG , SCHRANER Polska , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Agrarius , Narodowe Centrum Badań Jądrowych, WIWAX

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.