Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr KNW/83 6 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Funduszu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Ocena skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Karkonoszach
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubelski oraz kolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE” Sp. z o.o., Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. , FHU Karat – Auto Gaz, RANIKA Katarzyna Nitsch, „TELE-SAT” S.C. J.Marczyk – A.Jancz Instalacja, Konserwacja Sieci Kablowych TV-SAT, „HEICHE – MATUSEWICZ” , Centrum Informacji Gospodarczej Andrzej Nogal, Firma handlowo-usługowa VMP GROCHOWSKI PIOTR MAREK, Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.j., MIKIRAD S.C. Mieczysław Kicior, Grzegorz Kicior Wytwórnia Artykułów z Metalu i Tworzyw Sztucznych, Zakład Pracy Chronionej, Paweł Rządkowski Studio Architektoniczne RP.81, Wytwórnia Sprzetu Medycznego GALMED Marian Meger, Kaprin sp. z o.o., Ferma OLDAR Aleksandra Dębska, Kazeina Polska Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.