Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem działania funduszowego nr NFW/31 4 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata w czasie seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Kursy w Mikołajkach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: włodawski oraz warszawski zachodni

  Upoważnieni beneficjenci to: Benckiser S.A., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowo-Budowlanych S.A., TOM CARS, WOSANA , „DAAT” Sp. z o.o. , INEA S.A. , „WW WANICKI” , DENTIM CLINIC WOJCIECH FĄFERKO, Innovatico Agnieszka Kociuba, LAMINEX , Techmatik , uczestnicy.pl , Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna, „IZOGLAS” Barbara Kodziszewska

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.